Google+

ARBOR KONSULT AB

Konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd  Byggledning och kontroll - Förfrågningsunderlag - Trädinventering - Besiktning av park- och gatuträd - Trädvärdering

 
 

 

Byggledning & kontroll

 

Arbor Konsult AB har under många år haft uppdraget att byggleda och kontrollera trädarbeten för bland annat  Stockholm stads räkning. I arbetet ingår, förutom  det dagliga arbetet med kontroll och besiktning av entreprenörers utförda arbeten, även arbete med planering, budget och att leda byggmöten.  


 

 

 

ExternalVideoWidget

Skelletjordar - anläggningsteknik. Nya växtbäddar byggs i Stockholms hårdgjorda ytor.