Google+

ARBOR KONSULT AB

Konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd  Byggledning och kontroll - Förfrågningsunderlag - Trädinventering - Besiktning av park- och gatuträd - Trädvärdering

 
 

 

Trädinventering

 

En trädinventering syftar till att kartlägga arter, storleksklasser, aktuell vitalitet, eventuella skador, bevarandevärde samt eventuella åtgärdsförslag. En trädinventering är till stor hjälp vid restaurering av parker och grönytor, vid planeringen av nya bostadsområden, samt vid bekämpandet av epidemiska sjukdomar såsom almsjukan. Mer om almsjukan i Stockholm finns att läsa här.  

 

Läs mer om standard för trädinventering i urban miljö i Movium Fakta nr 4 2012 eller i Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö.